ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

 

1. A SZABÁLYZAT CÉLJA

A www.otthonsesdekor.hu weboldal (a továbbiakban Weboldal) szolgáltatója (a továbbiakban Szolgáltató) fontosnak tartja a weboldalára látogató, illetve az azt használó személyek (a továbbiakban Érintett) személyes adatainak védelmét.

Jelen adatvédelmi szabályzat (a továbbiakban Szabályzat) célja, hogy rögzítse a Szolgáltató által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket.

2. A SZOLGÁLTATÓ MINT ADATKEZELŐ ADATAI

Név: Kosztolányi Tímea egyéni vállalkozó
Székhely és levelezési cím: 2365 Inárcs, Gagarin u. 17.
Adószám: 67866474-1-33
Nyilvántartási szám: 50874259
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-107950/2016. (hírlevélküldés)
E-mail cím: timea@otthonesdekor.hu
Telefonszám: +36 70 247 59 43

3. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

3.1. Az Adatkezelő személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) előírásait betartva kezel. Az adatkezelés jogalapja az Érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5.§ (1) bek. a) pontja alapján.

3.2. Az Érintett a honalapon történő adatmegadással (termék/szolgáltatás megrendelése, vagy hírlevélre történő feliratkozás esetén) elfogadja a jelen Szabályzatot, az ebben leírt adatkezelési és egyéb feltételeket. A Szabályzat elfogadása az Érintett részéről az adatkezeléshez való önkéntes, tájékozott, határozott és teljes körű hozzájáruló nyilatkozatnak minősül. Jelen Szabályzat az érintett teljes körű tájékoztatásának minősül.

4. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

4.1. Termék/szolgáltatás megrendelése esetén:
Az adatkezelés célja ez esetben a weboldalon elérhető termékek/szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése, számlázás lehetővé tétele, kapcsolattartás érdekében tárolja.

Weboldalon keresztül történő termék, szolgáltatás megrendeléséhez kapcsolódó adatbázis-kezelés pusztán a termék megvásárlásához szorosan kapcsolódva jelenik meg – például számlázás, kézbesítés –, így nem kell bejelenteni az adatvédelmi nyilvántartásba.

4.2. Hírlevél feliratkozás esetén:
Ha az Érintett feliratkozott hírlevélre, akkor az adatokat hírlevél küldés (tájékoztatás, marketing akciók, ajánlatok küldése) érdekében tárolja. Ehhez kapcsolódó adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-107950/2016.

4.3. A Szolgáltató a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve nem használhatja fel. A Szolgáltató személyes adatokat harmadik személynek nem ad át, kivéve ha törvény ettől eltérően rendelkezik kötelező erővel.

4.4. A Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Az Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást, rendel terméket, illetve ő kér hírlevelet.

5. AZ ADATKEZELÉS MÓDJA

5.1. Az Érintett által önként megadott adatokat a Szolgáltató által használt szerveren tárolja.

6. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

6.1. Az Adatkezelő az érintett adatait a Szabályzat 4. pontjában meghatározott célok megvalósulásáig vagy fennállásáig kezeli. Amennyiben az érintett a személyes adatainak törlését kéri, az Adatkezelő 30 napon belül intézkedik ezek törléséről.

6.2. A hírlevélről az Érintett bármikor leiratkozhat a minden hírlevélben megtalálható “Leiratkozás” gombra kattintva, ez esetben a leiratkozás azonnal és automatikusan megtörténik. A leiratkozási szándékot az Érintett e-mailben is jelezheti a timea@otthonesdekor.hu e-mail címen, ez esetben a Szolgáltató 30 napon belül törli az e-mail címet a hírlevél-küldő rendszeréből, a törlésről e-mailben értesíti az Érintettet. Amennyiben az Érintett leiratkozik a hírlevélről, további hírlevelet nem fog kapni.

7. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

A Weboldal működtetése során a honlapra látogatók, a honlapon hírlevélre feliratkozók, illetve azon megrendelést leadók (a továbbiakban együttesen Érintett) adatait kezeli.

7.1. A honlap látogatása esetén (Cookie-k)
A Weboldal olyan cookie-kat használ, amelyek kizárólag látogatási statisztikák alapjaként szolgálnak, az érintett számítógépén tárolt információkhoz nem férnek hozzá. A cookie-k személyes adatokat nem kezelnek, nem alkalmasak az érintett azonosítására. A cookie-kat az érintett bármikor blokkolhatja, illetve törölheti a böngésző megfelelő menüpontjának segítségével.

A legtöbb böngésző menüsorában található “Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben:
– hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
– hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
– hogyan adjon utasítást a böngészőjének arra, hogy új cookie-kat állítson be, vagy
– hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat

7.2. Hírlevél-feliratkozás esetén
A hírlevél-feliratkozás során az Érintett önkéntes módon, kifejezett és határozott hozzájárulását adja ahhoz, hogy számára a Szolgáltató hírlevelet küldjön. A hírlevél-feliratkozás során elsősorban az Érintett neve (keresztnév, vezetéknév), valamint e-mail címe kerül tárolásra. Nem kötelezően megadható adat az Érintett születési dátuma. A hírlevélben a Szolgáltató híreiről, eseményeiről, akcióiról, ajánlatairól tájékoztatja az Érintettet, a hírlevél tartalmazhat reklámot. A hírlevélben megjelenhetnek a Szolgáltató partnereinek releváns hirdetései is.

7.3. Termék/Szolgáltatás megrendelése esetén
Termék vagy szolgáltatás megrendelése esetén az Érintettnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:
– e-mail cím
– számlázási cím (számlázási név, irányítószám, település, utcanév, házszám, cég esetén cégnév, illetve adószám)
– szállítási cím (szállítási név, irányítószám, település, utcanév, házszám)

8. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATFELDOLGOZÁS

8.1. Az adatokat elsődlegesen a Szolgáltató jogosult megismerni, azokat nem teszi közzé, harmadik személy részére nem adja át. A Szolgáltató az informatikai rendszer üzemeltetése érdekében adatfeldolgozót vehet igénybe.

Szerver szolgáltatás:
Tárhelypark Kft.
székhely: 2724 Újlengyel, Határ út 12.
telephely: 1119 Budapest, Mohai köz 4. IV. em. 4
telefon: +36 1 700 4140
web: http://tarhelypark.hu
e-mail: info@tarhelypark.hu

8.2. A Szolgáltató az Érintettek személyes adatait nyomon követhető módon és a jogszabályoknak megfelelően kezeli. A fentieken túl a Szolgáltató a személyes adatokat nem, vagy csak és kizárólag az Érintett hozzájárulása esetén továbbítja, és csak hatósági megkeresések esetén adja ki.

9. AZ ADATOK TOVÁBBÍTÁSA

9.1. Az Adatkezelő az érintett adatait nem továbbítja.

10. AZ ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

10.1. Az Érintett bármikor kérelmezheti az Adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

10.2. Az Érintett kérésére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Érintett a kérelmét e-mailben a timea@otthonesdekor.hu címre juttathatja el. Az Adatkezelő az Érintett kérelmére 30 napon belül írásban válaszol.

10.3. Az Érintett adatvédelmi jogainak sérelme esetén a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) és az Infotv. alapján bírósághoz (törvényszék), valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

11. ADATBIZTONSÁG

11.1. Az Adatkezelő adatkezelési tevékenysége során gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv. rendelkezéseinek érvényre juttatásához szükségesek, védi az adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

12. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

12.1. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen Szabályzatot az érintett – a weboldalon keresztül történő – előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Amennyiben az érintett a módosításról szóló előzetes értesítést követő 15 napon belül nem kéri az Adatkezelő által kezelt adatainak törlését, úgy kell tekinteni, hogy az érintett elfogadta a módosított Szabályzatot.

0